Finansiering

Atrium Ljungberg täcker sitt finansieringsbehov genom fem nordiska banker och kapitalmarknaden.

Bankfinansiering är den primära finansieringskällan och utgjorde vid årsskiftet 71 procent av lånevolymen.

Finansverksamheten regleras av bolagets finanspolicy, som minst årligen prövas och fastställs av styrelsen, se nedan.

Finansiella nyckeltal    
  2016-12-31  2015-12-31
Räntebärande skulder, mkr 15 095 13 269
Belåningsgrad, % 41,9  43,0
Medellöptid räntebindning, år 3,9  4,4
Medellöptid kapitalbindning, år 3,5  3,1
Medelränta, räntebärande skulder, % 2,3  2,9
Eget kapital, mkr 16 176  13 953 
Soliditet, % 43,7   43,7 
Finanspolicy 2016    
  Mål/Mandat Utfall 2015-12-31
Belåningsgrad kommersiell fastighet  max 70 % 67 % 
Belåningsgrad bostadsfastighet  max 75 % 66 % 
Belåningsgrad koncern  max 50 % 43 % 
Andel ränteförfall inom 12 mån  0-55 % 36 % 
Andel låneförfall inom 12 mån  10-30 % 187 % 
Valutarisk finansiering Får ej förekomma Förekommer ej
Bankmedel  0-200 mkr 389 mkr 
Outnyttjad checkkredit  300-500 mkr 300 mkr 
Antal leverantörer av finansiering, banker 3-7 
Lånevolym hos en leverantör  max 50 % 26 % 
Räntebindning per 2017-09-30    
Bindningstid Belopp, mkr Andel, % Medelränta, %
2017 5 379 30 0,7
2018 1 975 11 0,1
2019  300 2 0,2
2020 1 100 6 2,6
2021  760 4 4,2
2022 och senare  8 136 46 3,1
Total  17 650 100 2,0
Kapitalbindning per 2017-09-30  
Bindningstid  Belopp, mkr Andel, % 
2017 -
2018 2 432 14
2019 5 127 29
2020 3 038  17 
2021 1 394
2022 och senare  5 660  32
Total  17 650  100 
Kontakta oss