Fastighetsvärdering

Det finns risker för fel i värdering av våra fastigheter. Lägre avkastningskrav kan påverka marknadsvärdet och värdeförändringar på våra fastigheter påverkar främst våra nyckeltal.
Risker Hantering och möjligheter
Fastighetsvärden  
Marknadvärdet bestäms av utbud och efterfrågan. Detta påverkar i sin tur förväntade avkastningskrav från marknaden. Ett lägre avskastningskrav påverkar marknadsvärdet positivt. Vår strategi är att finnas tillväxtorterna Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg. Vi tror att dessa städer har större möjlighet att klara både hög- och lågkonjunkturer bättre.
Genom att arbeta långsiktigt med utveckling och förvaltning blir utvecklas våra platser positivt ökar också efterfrågan på lokaler. Detta leder till ett stabilare kassaflöde från våra fastigheter.
Vid fastighetsvärdering finns risk för att de antagande vi gjort inte speglar verkligheten. Vi värderar själva våra fastigheter kvartalsvis och kvalitetssäkrar dessa värderinga genoma att anlita oberoende värderingsmän. Cirka 40-50 procent  av marknadsvärdet externvärderas varje år. 

Analys Fastighetsvärdering
Analys Värdeförändring

Kontakta oss