Finansiering

Vår verksamhet är kapitalintensiv vilket innebär olika finansiella risker.
Risker Hantering och möjligheter
Finansiering, räntor och kassaflöde  
De finansiella riskerna är främst förändringarna i resultat och kassaflödet samt risker kopplade till omförhandlingar av våra krediter och kapital för nya investeringar. Vi har en finanspolicy som reglerar finansverksamheten. Varje år prövas och fastställs policyn av styrelsen. För att minska för stora svängningar för räntekostnader fördelas lånen över olika löptider. Detta görs bland annat med räntederivat. Idag har vi kreditavtal med fem olika banker. Vi har också kompletterat vår bankfinansiering med certifikat- och MTN-program. Vår låga belåningsgrad och starka nyckeltal tillsammans med goda bankrelationer talar för goda möjligheter att kunna få ny finansiering. 
Kredit- och valutarisk  
Det finns en kreditrisk i att våra hyresgäster inte kan betala sin hyra.
Vi har inga intäkter eller någon finansiering i utländsk valuta. Undantagsvis görs inköp i utländsk valuta.
Vi har en bra riskspridning i form av många hyresgäster i flera olika branscher. Vi utvärderar våra hyresgästers förmåga att betala sin hyra, både vid nya kontrakt som kontinuerligt under hyrestiden. I vissa fall kräver vi ställda säkerheter i form av depositioner och bankgarantier från våra hyresgäster. Vid årets slut uppgick dessa garantier och och säkerheter totalt till 76,5 mkr.