Förvaltning

Risker inom förvaltning är främst ökade fastighetskostnader, e-handel, bristande leverans från våra leverantörer samt oförutsägbara händelser.
Risker  Hantering och möjlighet
Miljö och klimat  
Ökade krav från myndigheter gällande energianvändning och ökade krav hyresgäster som vill sitta i miljöcertifierade fastigheter. Vi arbetar löpande med att minska vår energianvänding genom effektivisering och genom att använda ny teknik. Vårt mål är att minska vår energianvändning med 20 % fram till år 2021.
Sedan 2011 miljöcertifierar vi våra kommersiella fastigheter med Breeam och sedan 2015 våra bostäder med Miljöbyggnad.
E-handel  
Försäljningsvolumen för e-handeln ökar stadigt. Det kan långsiktigt påverka efterfrågan på handels-lokaler. Vi följer utvecklingen noggrant och har också en tät dialog med våra hyresgäster. Många e-handelsföretag har börjat kombinera e-handel med fysiska butiker, gärna i större köpcentrum och handelsplatser.
Fastighetskostnader  
 Förändrade fastighets-kostnader påverkar drifnettor. Fastighets-kostnadererna påverkas också av säsongsvariatoner där vi har högre kostnader första och sista kvartalet på grund av ökade kostnader för bland annat värme och snöröjning.  En del kostnader vidarefakturerar vi våra hyresgäster. Detta regleras i hyresavtalet, varför kostnader och/eller besparingar får begränsad påverkan på vårt resultat. Tillsammans med våra hyresgäster arbetar vi gemensamt för att minska vår energianvänding. Vi har ett mål om att minska vår energianvändning med 20 procent fram till år 2021.
Vi arbetar med långsiktigt med underhållsarbete och på så sätt minska oförutsedda skador och reparationer.
Tomträttsavtal gällande tio av våra fastigheter omförhandlas med 10- eller 20 årsintervaller.
Leverantörsrisk  
Våra leverantörer kan inte fullgöra sina leveranser, använder sig av oetiska affärsmetoder eller uppfyller inte uppsatta miljökrav.  Vi följer vår etik- och leverantörspolicy vid upphandling av varor och tjänster.
Vi har undertecknats FNs Global Compact där vi åtagit oss att följa deras krav, bland annat att skydda mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och antikorruption. Vi ställer samma krav på våra leverantörer.
Oförutsägbara händelser i våra fastigheter  
Våra fasigheter kan påverkas av brand, vatten-skador och skadegörelse. Vi arbetar kontinuerligt med förebyggande åtgärder. Till exempel har våra fastigheter uppdaterade brandlarm, sprinklersystem och inpasseringssystem.
Alla våra fastigheter är fullförsäkrade hos Länsförsäkringar.

Analys Kassaflöden

Kundförluster

Kontrakterad årshyra per bransch

Kontrakterad årshyra  Kontrakterad årshyra per kontraktstyp

Kontakta oss