Övriga risker

Andra risker som finns är bland annat administrativa processer, skatter och att inte kunna attrahera kompetent personal.
Risker Hantering och möjligheter
Administrativa processer  
Bristfälliga rutiner och kontroller i våra arbets-processer och administration kan leda till extrakostnader. Vi utvecklar och uppdaterar kontinuerligt våra system. Den interna kontrollen kompletterar vi med extern expertis som till exempel våra valda revisorer.
Kompetens  
Det är viktigt för vår framgång att vi kan attrahera och behålla kompetent personal. Vi har ett utarbetat sätt där vi sätter och följer upp enterna mål. Vi har väl förankrade värderingar. Vi vill vara en av Sveriges bästa arbetsplatser enligt Great Place to Work.
Skatter och ändrad lagstiftning  
Vi kan påverkas av förädrad företagsbeskattning, fastighetsskatt elelr annan lagstiftning eller tolkning därav. Vi följer löpande förändring av lagar, lagstiftning och tolkningar. Vi har också löpande dialog med extern expertis minimera risken för feltolkning.
Uppskjuten skatt  
Uppskjuten skatt redovisas med 22 procent i skatt. Hur stor den effektiva uppskjutna skatteskulden är beror på fler faktorer som till exempel hur länge vi ägt fastigheten och hur marknaden prissätter den uppskjutna skatten vid en eventuell försäljning. Till exempel skulle en kalkylmässig uppskjuten skatt avseende fastigheterna på fyra procent skulle påverka det egna kapitalet positivt med 2 426 miljoner kronor.
Kontakta oss