Projekt- och entreprenadverksamhet

De främsta riskerna inom projekt- och entreprenadverksamhet är främst inom miljö och klimat samt investeringar och projekt.
Risker Hantering och möjlighet
Miljö och klimat  
Enligt miljöbalken kan vi få bekosta åtgärder på grund av förorening eller allvarlig miljöskada. I samband med förvärv och/eller nya projekt gör vi en noga genomlysning för att upptäcka eventuella miljörisker och hur vi kan hantera dessa. Procesen kan också bidra till att vi både kan höja prestanadan, energieffektivisera och förbättra tillgängligheten på fastigheten.
Global klimatförändringar kan påverka vår verksamhet. Vi genomför kontinuerligt analyser vilka effekter klimatförändringar har på vår verksamhet. De händelser som bedöms påverka oss mest risker för skyfall och högre temperatursvängningar. 
Investeringar och projekt
Investeringar och byggrätter är viktiga för vår tillväxt. En begränsad projektportfölj kan hämma utvecklingen. För att behålla en långsiktig tillväxt är det viktigt att söka nya projektmöjligheter genom att fylla på projektportföljen. 
Risken vid förvärv är att uhyrningsgraden och hyresutvecklingen blir sämre än förväntat, eller att den tekniska statusen är sämre än det vi kunnat anta vid en bedömning  Riskerna förebyggs genom att göra en due-dilligens där vi med interna och externa specialister besiktigar fastigheten och granskar avtal.
Risker i projekt- och entreprenadverksamhet är främst att kundernas behov och förväntningar inte uppfylls, att projekten fördyras på grund av felkalkylering eller av ändrade förutsättningar.  För att bemöta riskerna drivs projekten till största delen med egen kompetens. Detta gör att vi har kontinuerlig direktkontakt med våra kunder, korta beslutsvägar och en enkel överlämning till förvaltningen. För alla projekt gäller försiktighetsprincipen, det vill säga att inga investeringar påbörjas utan tecknade kontrakt som tryggar avkastningen. Vi försäkrar alla våra projekt, både under byggnationstiden och för garantiåtagande efter färdigställandet.
Kontakta mig