Hållbar stadsutveckling

Vi utvecklar våra områden i hållbar riktning för att höja områdenas attraktionskraft. Det skapar värden för såväl hyresgäster, kommuner och andra som nyttjar platserna som för oss som bolag.

Vi har långtgående visioner för våra platser och vårt arbetssätt bygger på dialog och delaktighet. Vi verkar för att stärka områdets stadskvaliteter, mötesplatser och identitet. Genom en varsam blandning av innehåll i byggnader och utformning av offentliga ytor skapar vi stadsliv, gröna oaser, trygghet och trivsel. Våra platser ska vara resurseffektiva och underlätta hållbara beteenden.

Vår stad skapar:

IDENTITET OCH HISTORIA
Våra platser ska ha en karaktär som präglas av deras unika kvaliteter
och historia. Därför tar vi tillvara på kulturhistoria. Även samtida kultur
och god arkitektur utgör en viktig beståndsdel i vår stad.

DIALOG OCH DELAKTIGHET
Vi stärker våra platser genom samverkan med lokala aktörer. Vi förvaltar
och utvecklar våra platser i dialog med hyresgäster och lokala aktörer
såsom närboende, besökare, näringsliv och föreningar. En god dialog
med kommunerna spelar en avgörande roll då Atrium Ljungberg är
engagerat i stadsutveckling, lokalt näringsliv och infrastruktur.

RESURS- OCH ENERGIEFFEKTIVITET
I den hållbara staden tänker vi snålt och cirkulärt. Vi återvinner och
återbrukar smart. Vi bidrar till gemensamt och effektivt nyttjande av
resurser och underlättar hållbara beteenden.

MÅNGFALD OCH FLEXIBILITET
Våra platser rymmer många olika verksamheter – handel och arbete
integreras med bostäder, service, kultur och utbildning. Våra byggnader
ska finnas kvar länge och platserna ska ha en förmåga att utvecklas över tid utifrån
skiftande behov och samhällsförändringar.

MÖTEN OCH INTERAKTION
I Atrium Ljungbergs sätt att utveckla stadsdelar ingår investeringar i förutsättningar
för interaktion, nätverk och lärande. Därför kopplar vi ihop stråk och stärker noder
och sociala strukturer. Vi utvecklar olika former
av mötesplatser. Det kan röra sig om möten mellan och inom näringsliv,
föreningsliv, kultur och utbildning. Det handlar också om att integrera
caféer och restauranger.

EKOSYSTEM OCH ARTRIKEDOM
Vi utvecklar grönytor för att främja artrikedom. Genom att jobba med
ekosystemtjänster använder vi mark, väggar och tak på ett effektivt och
hållbart sätt. Träd, gröna tak och smart dagvattenhantering bidrar till att
klimatanpassa våra fastigheter samtidigt som vi skapar attraktiva miljöer.

NÄRHET OCH BEKVÄMLIGHET
Våra platser bjuder på shopping och en rad andra bekvämligheter. Därtill
gör vi dem tillgängliga på ett sätt som gynnar hälsa och miljö. Det ska
vara enkelt att promenera och cykla samt ta sig fram kollektivt och i elbil.
Vi samverkar med kommuner för utformning av cykelbanor, regionaloch
lokaltrafik. Vi löser parkering yteffektivt för att optimera markanvändning
och maximera närheten.

TRYGGHET OCH TRIVSEL
Vi sätter människan i fokus och bygger i mänsklig skala med varsam
utformning av markplan. Genom noggrann planering och en blandning av
verksamheter befolkas platserna under olika tider på dygnet och året.
Därigenom ökar tryggheten och trivseln. Torg, stråk och parker ska upplevas
öppna och inkluderande och inbjuda till möten, avkoppling och lek.

Vill du veta mer?