vd har ordet

 

Högkonjunktur och stark hyresmarknad

 

Återhämtningen i världsekonomin går trögt och den ekonomisk-politiska osäkerheten i världen är stor, bland annat till följd av den brittiska folkomröstningen om ett EU-utträde. Konjunktursignalerna har varit otydliga efter valresultatet och det är ännu för tidigt att dra tydliga slutsatser om effekterna av Brexit. Trots detta tyder mycket på att högkonjunkturen fortsätter i Sverige och att avmattningen under första halvåret 2016 var tillfällig. Konjunkturinstitutets prognos för BNP-tillväxten 2016 är 3,3 procent och den drivs främst av ökad konsumtion och investeringar. Det råder ett högt tempo i fastighetsbranschen. Aktiviteten på transaktionsmarknaden är fortsatt hög och hyresmarknaden är stark, både för handels- och kontorslokaler. HUI Research spår en omsättningstillväxt inom svensk detaljhandel på 4,0 procent under 2016. Under årets första åtta månader ökade detaljhandelns omsättning med 3,9 procent mätt i löpande priser. Atrium Ljungbergs stora handelsplatser hade en omsättningsökning på 4,9 procent under motsvarande period där ökningen framför allt påverkats av nyetableringar i Gränbystaden i Uppsala.

 

Nettouthyrning ger högre framtida intäkter

 

Vår nettouthyrning under det tredje kvartalet uppgick till 16 miljoner kronor. Den har påverkats positivt av uthyrningar som genomförts i samband med ombyggnationen i gallerian i Gränbystaden och av nya kontorsuthyrningar i Glashuset på Drottninggatan i Stockholm. Nettouthyrningen har påverkats negativt av att vi nu startar ett stort upprustnings- och omvandlingsprojekt av Forumgallerian i centrala Uppsala. För att möjliggöra projektet har vi behövt säga upp vissa hyreskontrakt. För de tre första kvartalen uppgick nettouthyrningen till drygt 90 miljoner kronor vilket borgar för högre hyresintäkter i framtiden. Vi har genomfört flera positiva omförhandlingar och uthyrningar vilket resulterat i att hyresintäkterna för jämförbart bestånd ökade med 4,5 procent de tre första kvartalen.
Driftöverskottet ökade med tre procent till 1 115 miljoner kronor under de tre första kvartalen. Driftöverskottet har påverkats positivt av tillskott från förvärvade fastigheter, nyuthyrningar och omförhandlingar och negativt av fastighetsförsäljningar. Under de tre första kvartalen har vi omvärderat fastighetsvärdet med 1,3 miljarder, motsvarande 4,2 procent. Närmare 40 procent av omvärderingen kan hänföras till förändringar i driftnetton såsom ökade marknadshyror. Den lägre räntenivån har dock medfört att omvärderingen av vår derivatportfölj har påverkat resultatet negativt. Vår prognos för resultat före värdeförändringar uppgår fortsatt till 940 miljoner kronor.

 

Ansvar och hållbarhet

 

Vi är ett ansvarsfullt bolag som agerar med ett långsiktigt perspektiv och på ett hållbart sätt. Det är bland annat mycket viktigt för oss att eventuella missförhållanden som strider mot lagstiftningen, etik, moral eller våra policys uppmärksammas och utreds. Därför har vi nu inrättat ett visselblåsningssystem där vi snabbt kan fånga upp eventuella oegentligheter och utreda dessa så tidigt som möjligt. I grunden har vi redan våra starka värderingar som borgar för en pålitlig företagskultur. Visselblåsningsfunktionen är ytterligare ett steg i att förbättra våra rutiner och visa allvar med vårt ansvarstagande. Sedan 2011 certifierar Atrium Ljungberg alla större nybyggnader med Breeam. Vi jobbar med hållbarhetsperspektivet i varje beslut vi fattar och Breeam-certifieringen ger oss en bra grund inför ett fortsatt genomtänkt hållbarhetsarbete. Det är mycket glädjande att vi i oktober fick utmärkelsen för årets bästa Breeam-projekt av organisationen Sweden Green Building Council. Utmärkelsen avser en av våra nya byggnader i Gränbystaden. Jag är även stolt över att vi nu också har certifierat en redan befintlig byggnad. Hela handelsplatsen Port 73 i Haninge har certifierats enligt Breeam In-Use, en miljöcertifiering som visar att Port 73 lever upp till högt ställda krav inom bland annat energieffektivitet och avfallshantering. Betyget Very Good är ett kvitto på ett konsekvent hållbarhetsarbete i vår förvaltning av fastigheten. Vi kommer att arbeta vidare med att miljöcertifiera både befintliga byggnader och våra projektfastigheter.

 

Projektportfölj med stora möjligheter

 

Vi har projekt igång med en total investering om 1,6 miljarder kronor med en kvarstående investering om drygt en miljard. Det största projektet just nu är kvarteret Sickla Front II där Domstolsverket kommer vara en betydande hyresgäst. Förutom våra pågående projekt har vi möjlighet att investera ytterligare nio miljarder kronor inom den mark vi äger och de markanvisningar vi har. En tredjedel av dessa projektmöjligheter avser bostadsproduktion. Just nu pågår ett intensivt arbete med att skapa rutiner för bostadsaffären och att konkretisera vårt bostadserbjudande. Vi räknar med att kunna starta försäljningen av de första bostadsrätterna i slutet av 2017. Med fler bostäder i våra områden tar vi oss än närmare vår tydliga vision om en stad där alla vill leva.

 

vd har ordet
vd har ordet
"Jag är stolt över att vi nu också har certifierat en redan befintlig handelsplats, Port 73, enligt Breeam In-Use. Arbetet med att certifiera vårt befintliga bestånd kommer att fortsätta."
Annica Ånäs
VD atrium ljungberg