vd har ordet

RESULTAT JANUARI–SEPTEMBER

2017 fortsätter att utvecklas starkt. Driftöverskottet för de första tre kvartalen ökade med tolv procent till 1 246 miljoner kronor. Vi har genomfört flera positiva omförhandlingar och hyresintäkterna i jämförbart bestånd har hittills i år ökat med nära fyra procent.
   Nettouthyrningen för det tredje kvartalet uppgick till 26 miljoner kronor och vårt resultat före värdeförändringar ökade till 909 miljoner kronor.

HÖG INVESTERINGSTAKT

Vi håller en hög investeringstakt. Under de tre första kvartalen investerade vi drygt 1,1 miljarder kronor i egna fastigheter, i linje med investeringsprognosen för helåret om 1,5 miljarder kronor. Vi har också tillträtt fastigheter för 1,8 miljarder kronor. Flera utvecklingsprojekt är i gång, såsom uppförandet av Sickla Front II i Sickla samt hyreslägenheter och nya handelsytor i Gränbystaden. Dessutom pågår omvandlingen av hela Forumkvarteret i Uppsala city som inrymmer galleria, kontor och bostäder.
   Vi har också gjort flera större hyresgästanpassningar för att skapa attraktiva arbetsplatser för kommande hyresgäster bland annat i Söderhallarna vid Medborgarplatsen och i våra kontorsfastigheter i Liljeholmen i Stockholm och på Lindholmen i Göteborg. Inför att IBM i oktober tillträder sina lokaler i en av våra kontorsfastigheter i Kista, Kista+, har vi även genomfört en större hyresgästanpassning och omprofilering där.

MARKANVISNING VID SLUSSEN

Jag är stolt över att Atrium Ljungberg är en del av utvecklingen av nya Slussen och Södermalm. I september utsågs vi av Stockholms stad till deras samarbetspartneri utvecklingen av Mälarterrassen vid Slussen. Målsättningen är att förhandla om förutsättningarna för exploatering och inom ett år teckna ett markanvisningsavtal. Markanvisningen omfattar cirka 5 000 kvadratmeter BTA.                                                        
Mälarterrassen ligger vid Södermalms torg och kajen ned mot Gamla stan. Här vill vi tillsammans med staden skapa en attraktiv och levande mötesplats och ge platsen ett rikt restaurang- och kulturinnehåll.
    Vi äger sedan tidigare Glashuset och Sjömansinstitutet på Stadsgårdskajen, fastigheter om totalt cirka 26 000 kvadratmeter uthyrbar yta. Vi äger också Söderhallarna vid Medborgarplatsen. Till det har vi dessutom en markanvisning för en byggrätt om 18 000 kvadratmeter BTA framför Glashuset. Genom ett markanvisningsavtal vid Mälarterrassen ökar våra förutsättningar att skapa verksamheter som kompletterar och stärker varandra på en rad platser på Södermalm.

ETT STEG NÄRMARE LIFE CITY

Vi har tecknat ett exploateringsavtal med Stockholms stad avseende projektet Life City i Hagastaden där beslutet väntas tas i Kommunfullmäktige i november. Avtalet möjliggör ett förvärv av mark med en byggrätt om 32 000 kvadratmeter BTA.
   Visionen för Life City är en mötesplats för näringsliv, forskning, vård och omsorg, där företag får tillgång till all den dynamik och kompetens som nu kommer samlas i Hagastadens nya life science- kluster.
   Life City är svenska regeringens förstahandsval i sin ansökan om att bli värdland för den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, vilka har behov av cirka 27 000 kvadratmeter uthyrbar area. Konkurrensen om värdskapet är hård där totalt 19 EU-länder har ansökt. Vi ser med spänning fram emot röstningsförfarandet den 20 november. Medan vi inväntar EMA-beslutet arbetar vi parallellt med andra potentiella hyresgäster för Life City.

E-HANDELN OCH DIGITALISERING

Det är mer aktuellt än någonsin att arbeta med våra platsers utbud för att de ska vara attraktiva och relevanta för framtidens kunder, besökare och konsumenter. Den digitala utvecklingen påverkar starkt människors sätt att leva, arbeta, bo och handla. E-handeln växer och tar en allt större marknadsandel inom detaljhandeln vilket kommer kräva förändringar hos såväl våra hyresgäster som hos oss fastighetsägare.
   I vår strävan att förutse framtiden och förstå morgondagens kunder och konsumenter har vi bland annat låtit ta fram en rapport om framtiden, nya generationer och platser i utveckling.
   Atrium Ljungberg har under lång tid arbetat med att skapa platser där människor vill vara. Våra platser är i ständig förändring för att möta framtidens efterfrågan. Våra stora handelsplatser ligger i stadsmiljöer som består av såväl service, kultur och utbildning som kontor, bostäder och handel och i en närmiljö som har en god befolkningstillväxt. 13 procent av vår kontrakterade årshyra avser lokaler för restauranger och caféer, hälsa- och vårdverksamheter samt kultur och utbildning. Detta redovisar vi tydligare från och med nu i diagrammet på sidan 2. I lokalslaget handel ingår även dagligvaror med sex procent av den totala kontrakterade årshyran.

UTSIKTER FÖR 2017

Den svenska ekonomin fortsätter att utvecklas starkt med hög tillväxt för BNP. Konjunkturinstitutet bedömer att den ekonomiska tillväxten uppgår till 2,8 procent under 2017 och 2,7 procent under 2018.
   Riksbankens och bankernas bedömning om en fortsatt negativ styrränta fram till 2019 kvarstår.   Transaktionsmarknaden är fortsatt mycket likvid och kontorshyresmarknaden är fortsatt stark på våra delmarknader.
Vår prognos för årets resultat före värdeförändringar höjs till 1 150 miljoner kronor.

Annica Ånäs, verkställande direktör

 

vd har ordet
vd har ordet
"Det gläder mig att vi har tecknat avtal med Stockholms stad om förvärv av mark i Hagastaden. Det innebär att vi är ett steg närmare att förverkliga vårt projekt Life City.""
Annica Ånäs
VD atrium ljungberg