vd har ordet

 

Vi har inlett den första delen av 2017 så offensivt som jag förväntade mig. Två viktiga fastighetsförvärv i Stockholm och Göteborg, ny markanvisning i Gränbystaden i Uppsala och tre beslutade projektstarter visar att vi är beslutsamma i vår tillväxtstrategi, en strategi som kräver både utveckling av befintligt bestånd och förvärv. 
   Under det första halvåret tillträdde vi fastigheter för 1,8 miljarder kronor. Vi ökade också vår projektportfölj och har nu möjlighet att investera ytterligare 13 miljarder kronor i befintligt bestånd och erhållna markanvisningar. 
   Vår finansiella stabilitet har bekräftats genom en erhållen kreditrating och möjligheterna att, till goda villkor, finansiera våra kommande projekt har därmed ökat.

RESULTAT FÖRSTA HALVÅRET

Driftöverskottet ökade med 13 procent till 823 miljoner kronor. Vi har genomfört flera positiva omförhandlingar och hyresintäkterna för jämförbart bestånd ökade under perioden med tre procent. Flera nyuthyrningar har bidragit till en nettouthyrning om 23 miljoner kronor under andra kvartalet. 
   Resultatet före värdeförändringar ökade under första halvåret med 117 miljoner kronor till 589 miljoner kronor.

NYTT HÄLSOHUS I SICKLA

I början av året startade vi två utvecklingsprojekt; utbyggnaden av södra entrén i Gränbystaden galleria i Uppsala och Torghuset i Mobilia i Malmö. Nu har vi fattat beslut om att dessutom starta ett spännande projekt i Sickla i Nacka. Projektet, som vi kallar Sickla 1898, ska bli ett hälsohus med ett innehåll av privata vård- och hälsoföretag såsom läkarmottagning, tandläkare och sjukgymnastik i funktionella och moderna lokaler. Bottenvåningarna i den nya byggnaden kommer också att innehålla handel. 
   Vård och hälsa är en central del i samhällsutvecklingen och det finns ett ökat behov av moderna och ändamålsenliga vårdlokaler i hela den växande Stockholmsregionen. I Sickla och i övriga Nacka ser vi ett tydligt behov av detta i och med Nacka kommuns växande befolkning, satsningen på fler bostäder och utvecklingen av kollektivtrafiken i området.
   Det nya hälsohuset kommer att ligga alldeles intill Sickla station dit både Saltsjöbanan och Tvärbanan går. Tillsammans med den nya tunnelbaneuppgången, som blir klar 2025, och ett förbättrat vägnät i området kommer tillgängligheten bli hög.
I och med den här projektstarten pågår nu projekt om totalt 3,9 miljarder kronor med en kvarstående investeringsvolym om 2,6 miljarder kronor.
   Under första halvåret investerade vi närmare 750 miljoner kronor i egna fastigheter, precis i linje med vår investeringsprognos om 1,5 miljarder kronor.

LYCKAT REKRYTERINGSARBETE

Med fler pågående projekt, en ökad projektvolym framåt och vår bostadssatsning har rekrytering av nya medarbetare varit i fokus den senaste tiden. Vi har varit lyckosamma och rekryterat flera projektledare, arbetsledare och affärsutvecklare men också affärsstödjande funktioner.
   Ett stort intresse och många bra ansökningar ger oss möjlighet att anställa personer med hög kompetens och som delarvåra viktiga värdegrunder där samverkan och pålitlighet är fundamentala delar. Jag kan konstatera att vi har ett starkt varumärke och är attraktiva som arbetsgivare!

NYA SKATTEFÖRSLAG

I juni lämnade Finansdepartementet ett förslag om en generell begränsning av ränteavdrag för företag. Förslaget kommer i praktiken innebära att en viss del av fastighetsbolagens räntekostnader inte kommer vara skattemässigt avdragsgilla.
   Med dagens låga räntenivå och med vår nuvarande skuldsättning skulle detta förslag, om det går igenom, inte påverka Atrium Ljungbergs skattesituation. I ett framtida läge med högre räntenivå har förslaget negativ effekt på kapitalintensiva fastighetsinvesteringar och kommer, om det införs, att hämma investeringar i stadsutveckling och bostadsbyggande.

UTSIKTER FÖR 2017

Sveriges ekonomi är stark och Konjunkturinstitutet bedömer att ekonomin kommer att växa med 2,5 procent under 2017 och med 2,4 procent 2018. Både Riksbankens och bankernas bedömare räknar med en negativ styrränta fram till 2019. Vi märker en fortsatt stark hyresmarknad på de områden där vi är aktiva och transaktionsvolymen av fastigheter ligger fortsatt på höga nivåer med historiskt låga avkastningskrav.
   Vår prognos för resultat före värdeförändringar uppgår oförändrat till 1 135 miljoner kronor.

Efter ett aktivt första halvår är det snart dags för en välförtjänt semester för alla medarbetare, kunder och samarbetspartner. Jag ser mycket fram emot hösten med det fortsatta arbetet för detaljplaners godkännande och ytterligare steg mot fler projektstarter.

 

12 juli 2017
Annica Ånäs, verkställande direktör

 

vd har ordet
vd har ordet
"Under det första halvåret tillträdde vi fastigheter för 1,8 miljarder kronor. Vi ökade också vår projektportfölj och har nu möjlighet att investera ytterligare 13 miljarder kronor i befintligt bestånd och erhållna markanvisningar."
Annica Ånäs
VD atrium ljungberg