TL Bygg

Att utveckla helhetsmiljöer inbegriper en rad tjänster som traditionellt sett faller utanför fastighetsbolagens sfär. Atrium Ljungbergs helägda dotterbolag TL Bygg gör det möjligt för oss att påverka och kontrollera utformningen av olika områden ett steg längre. Därmed stärker såväl som förenklar TL Bygg Atrium Ljungbergs affär och arbete.

TL Bygg är ett byggmästarbolag som utför alla typer av entreprenader såsom nybyggnad, ombyggnad, tillbyggnation samt renoveringar. Företaget består idag av 111 anställda och omsätter drygt 470 miljoner kronor.

Både TL Bygg och delar av Atrium Ljungberg har sitt ursprung i den bygg- och fastighetsrörelse som byggmästare Tage Ljungberg startade 1946. De grundvärderingar som genomsyrade bolaget då sätter än idag sin prägel på verksamheterna; med stort engagemang och omtanke i varje åtgärd. Detta skapar goda förutsättningar för långsiktiga och givande affärsrelationer.

TL Bygg är ett lönsamt bolag som fortsätter att visa goda resultat över konjunkturcykler. Genom att bidra med viktig, kompletterande kompetens tillför TL Bygg stort värde till Atrium Ljungberg, inte minst i komplexa projekt där deras inblandning och samarbete gör Atrium Ljungberg snabbfotat och flexibelt.

Knappt 30 procent av TL Byggs totala omsättning 2015 avser arbeten utförda år Atrium Ljungberg. Orderstocken vid utgången av 2015 var 201 mkr. Under året har TL Bygg bland varit delaktig i Atrium Ljungbergs utveckling av Gränbystaden i Uppsala och ett flertal hyresgästanpassningar av Atrium Ljungbergs kontorsfastigheter i Hagastaden och Sickla.

Hållbara kundrelationer
Återkommande beställare och långvariga, nära samarbeten värdesätts högt. Det gör att TL Bygg i många fall snarare väljer kund före projekt. Huvudsakliga beställare är staten, kommuner, landsting, försäkringsbolag, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. 

Bolagets ambition är att fortsätta växa under kontrollerade former och rekrytera kompetent personal som lever upp till bolagets värderingar. Liksom moderbolaget strävar TL Bygg efter att i största möjliga mån driva verksamheten med egen kompetens. Man har egna anställda yrkesarbetare inom bygg och egen kompetens inom kalkylering, inköp och projektledning.

www.tlbygg.se

TL Bygg beställarkategori

TL Bygg omsättning per uppdragstyp

Resultaträkning i sammandrag
mkr 2015 2014 2013 2012 2011
Nettoomstättning externa beställare 334,6 306,5 378,1 225,6 292,8
Nettoomsättning koncerninterna bolag 137,3 111,6 113,7 152,9 135,7
Nettoomsättning totalt 471,9 418,1 491,8 378,5 428,5
Rörelseresultat -10,8 15,3 35,2 19,5 323,3
Finansnetto 2,4 2,6 1,9 1,1 0,8
Resultat efter finansnetto -8,5 17,9 37,1 20,6 33,1
Antal anställda 120 130 135 122 120
Kontakta oss